0

Co można odliczyć od podatku? Najpopularniejsze ulgi i odliczenia

Ulgi i odliczenia podatkowe umożliwiają każdej osobie prowadzącej działalność gospodarczą i osiągającej dochody z umów cywilnoprawnych, obniżenie podatku dochodowego. Jakie są najważniejsze ulgi i odliczenia od podatku, dzięki którym można zaoszczędzić niemałą sumę pieniędzy?

Odliczenia od podatku a odliczenia od dochodu

Czy darowiznę można odliczyć od podatku? Co można odliczyć od podatku w firmie jednoosobowej? Jak odliczyć leki od podatku? Zanim dojdziemy do  najważniejszych informacji o ulgach podatkowych, warto przypomnieć na czym polega różnica między odliczeniem od podatku i od dochodu. Pierwsze z nich to ulga, która umożliwia obniżenie podatku, np. w postaci zwrotu nadpłaty. W drugim przypadku chodzi o ulgę pozwalającą obniżyć dochód, a w efekcie podatek dochodowy.

Najczęściej stosowane ulgi od podatku dochodowego

Ulga prorodzinna – na dziecko

Dotyczy podatników, którzy są rodzicami. Przysługuje na każde małoletnie dziecko, co oznacza, że jej wysokość jest zależna od ilości dzieci. Pewnym ograniczeniem jest jednak dochód rodziny. W danym roku kalendarzowym nie może być on przekroczyć 56 000 zł, w przypadku małżeństw 112 000 zł. Z tytułu ulgi prorodzinnej osoba samotnie wychowująca dziecko może odliczyć od podatku kwotę do 1 112,04 zł na jedno dziecko lub do 2 224,08 zł w przypadku wielu dzieci.

Aby rodzic lub opiekun mógł skorzystać z tej ulgi, musi być spełnionych kilka warunków: rodzic w ciągu roku podatkowego pełnił władzę rodzicielską, opiekun prawny pełnił opiekę nad dzieckiem, gdy z nim zamieszkiwało lub sprawował opiekę w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego lub umowy ze starostą.

Z ulgi na dziecko nie mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym, na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz płacący podatek tonażowy.

Składki zdrowotne na ZUS

To kolejny rodzaj ulgi za pomocą, której obniża się podatek dochodowy. Warto przy tym zaznaczyć, że jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą obniżyć podatek. Składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe mogą obniżać dochód. Odliczeniu podlega 7,75 proc. podstawy wymiaru składki. Z ulgi może skorzystać każdy podatnik, niezależnie od formy opodatkowania.

Ulga na Internet

Spore oszczędności, a dokładnie nawet 760 zł w danym roku kalendarzowym, może przynieść korzystanie z ulgi na Internet. Podatnicy rozliczający się na PIT-37 lub PIT-36 i ponoszący wydatki na użytkowanie Internetu mogą skorzystać z tego odliczenia jedynie dwa razy w – w dwóch następujących po sobie latach.

Ulga rehabilitacyjna

To ulga stworzona z myślą o osobach niepełnosprawnych oraz utrzymujących osobę niepełnosprawną, w celu pokrycia kosztów sprzętu rehabilitacyjnego, leków, zabiegów, przystosowania mieszkania i pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej itp. Dokładną listę wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne zawiera art. 26 ust. 7A ustawy o PIT.

Co ważne, te wydatki mogą być odliczone od podatku tylko jeśli nie zostały sfinansowane z środków zewnętrznych, np. NFZ, PFRON. Aby móc korzystać z tej ulgi koniecznie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz dowód pokrewieństwa w przypadku osoby utrzymującej niepełnosprawnego.

Odliczenie darowizny

Darowizna także może stanowić wydatek, który obniży podatek dochodowy w zeznaniu rocznym, o czym mowa w art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy o PIT. Zgodnie z przepisami od podatku można odliczyć następujące darowizny:

  • na cele kultu religijnego,
  • krwiodawstwa – za podarowaną krew można odliczyć pieniężny ekwiwalent w stosunku 130 zł za 1 litr krwi,
  • na organizacje pożytku publicznego.

Warto pamiętać, że wysokość odliczonej ulgi może mieć równowartość darowizny, ale nie może przekraczać 6 proc. dochodu, a darowizna nie może być przeznaczona dla osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą, zajmującą się wyrobami przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego oraz elektronicznego. Ważne jest także posiadanie dowodu przekazania darowizny z podstawowymi danymi.

Co jeszcze można odliczyć od podatku – inne rodzaje ulg podatkowych

Ulga na leki – dla podatników będących osobami niepełnosprawnymi lub podatników, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna,

Ulga z tytułu oszczędzania na IKZE – dla oszczędzających dobrowolne na emeryturę w III filarze,

Ulga na samochód – dla osób niepełnosprawnych lub utrzymujących ich osób, posiadających samochód osobowy,

Ulga na badanie i rozwój – dla przedsiębiorców ponoszących w ramach działalności wydatki na badania naukowe, innowacje,

Wpłata 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego – dla każdego podatnika, który nie jest zwolniony z płacenia podatku. Warto uściślić, że nie jest to odliczenie od podatku, ale przekazanie jednego procenta należnego podatku na rzecz wskazanej organizacji.

Znajomość podstawowych ulg i odliczeń od podatki dochodowego to podstawowa wiedza dla każdego podatnika. Nawet jeśli corocznego rozliczenia nie dokonuje się samodzielnie, warto mieć świadomość, że dzięki ulgom w różnych sytuacjach możliwe jest zachowanie sporych kwot pieniędzy w domowym budżecie. 

Dodaj komentarz