0

Dobre strony windykacji

Windykacja jest procesem, którego czasami nie da się uniknąć i co więcej, nie należy unikać. Warto poznać mechanizmy windykacji, by przekonać się, że postrzeganie tego procesu, jako coś z gruntu negatywnego jest błędne. Windykacja niesie ze sobą wiele dobrego.

Wielu dłużników ma możliwość spłaty długu, lecz unika jej, wykorzystując do tego metody sprzeczne z prawem. Niepłacenie zobowiązań uczynili sposobem na życie: odmawiają zapłaty, po raz kolejny zmieniają termin płatności, nie wywiązują się ze złożonych deklaracji. Wówczas sprawa kierowana jest do sądu. Wdrażane zostają narzędzia wykorzystywane w windykacji sądowej, która  bywa najskuteczniejsza w walce przeciwko dłużnikom nierzetelnym lub nawet po prostu nieuczciwym.

Zmniejszenie kosztów

Propozycje polubownego załatwienia sprawy kierowane są do rzetelnych konsumentów, którzy chcą spłacić swoje zobowiązania. Jeżeli wpadłeś w problemy finansowe na skutek życiowych, niespodziewanych zdarzeń: z dnia na dzień straciłeś pracę, zachorowała bliska Ci osoba, bądź po prostu przeliczyłeś się z inwestycjami, wówczas nie będziesz mieć problemów z dostrzeżeniem dobrych stron windykacji. Na początku, ważne jest podjęcie współpracy. Nie unikaj kontaktu z wierzycielem lub działającym w jego imieniu windykatorem. Im szybciej podejmiesz współpracę, tym krócej trwać będzie proces odzyskiwania należności i kwota do spłaty będzie mniejsza. Przy ugodzie dług nie będzie powiększany o odsetki od wymagalnej należności głównej oraz ewentualne koszty sądowe czy egzekucyjne. Jak zauważają specjaliści z GetBack, kontakt z dłużnikiem pozwala wierzycielowi lub windykatorowi działającemu w imieniu wierzyciela, na poznanie dłużnika, jego sytuacji rodzinnej, zawodowej, mieszkaniowej i materialnej. Kontakt umożliwia przede wszystkim rozmowę (dialog), która jest niezbędna w dalszym procesie windykacyjnym.

Droga do oddłużania

Skutecznie przeprowadzony proces windykacyjny może być sposobem na stopniowe oddłużanie lub wyznaczenie drogi do oddłużenia. Profesjonalne firmy zarządzające należnościami, takie jak GetBack zatrudniają doświadczonych negocjatorów, prawników oraz finansistów, którzy wiedzą, jakie skuteczne narzędzia na danym etapie windykacji zastosować. Wiedzą, jak zmienić parametry spłaty zobowiązania, by dostosować je do możliwości finansowych dłużnika. Dzięki takiej współpracy wierzyciela i dłużnika możliwe jest uniknięcie kosztownej egzekucji komorniczej. Pamiętać należy również, że skontaktować się i porozumieć się z wierzycielem można nawet wtedy, gdy komornik rozpoczął swoje czynności. Działania komornika zawsze można zawiesić lub umorzyć. Potrzebna jest do tego jednak chęć współpracy i dobra wola obydwu stron.

Skuteczna windykacja wpływa na życie Kowalskiego

W ciągu ostatnich lat tysiące firm w Polsce wpadło i niestety nadal wpada w problemy finansowe będące skutkiem utraty płynności finansowej. W znacznej mierze związane jest to z nieterminowymi płatnościami ze strony kontrahentów. Kiedy klienci spóźniają się z płatnościami i nie wykazują chęci współpracy, trudno jest prowadzić firmę. W następstwie tego, w oczywisty sposób, pogarsza się kondycja przedsiębiorstwa. Upadłość przedsiębiorstwa to dramaty kilku, kilkunastu, a czasami kilkuset zatrudnionych w niej osób i ich rodzin. Skutecznie przeprowadzona windykacja ma istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego pracowników.

Skuteczna windykacja służy każdemu

Podsumowując, firmy windykacyjne, co do zasady działają w imieniu i na rzecz wierzycieli. Jednak korzyści z prowadzonych przez windykatorów działań czerpią również dłużnicy, gdyż wskazywana jest im najczęściej możliwość polubownego rozwiązania problemu bez dodatkowych kosztów na etapie postępowania sadowego i egzekucyjnego. Dobre strony windykacji dla uczciwego (podkreślmy raz jeszcze) dłużnika to: negocjacja warunków spłaty zadłużenia, możliwość rozłożenia zobowiązania na dogodne do spłaty raty, możliwość podjęcia negocjacji w sprawie umorzeń części naliczonych odsetek i salda zadłużenia oraz po spłacie długu – wykreślenie z rejestrów dłużników (jeżeli wpisanie do takowych rejestrów miało miejsce).

Artykuł został dodany dzięki uprzejmości kancelarii windykacyjnej GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Zdjęcie użyte zostało ze strony www.freedigitalphotos.net