przepływ pieniędzy
0

Nie ma cash flow – nie ma biznesu

Wśród raportów na temat kondycji finansowej firmy cash flow oddaje najbardziej realny obraz stanu faktycznego, ponieważ bierze pod uwagę tylko twardy pieniądz. W innych dokumentach takich jak sprawozdania finansowe, bilans albo rachunek wyników zawarte są między innymi szacunki i przybliżone wartości dotyczące składników aktywów i pasywów, które mogą zaciemniać rzeczywisty ogląd sytuacji.

Kilka metod – kilka wyników

W związku z tym, że dozwolonych jest kilka sposobów wyceny poszczególnych składników majątku, różnice między raportami mogą być spore. To Zarząd przedsiębiorstwa ustala jakie parametry i metody zastosuje na przykład do obliczenia stawek amortyzacyjnych czy wyceny zapasów i środków trwałych. Rodzaj zastosowanej metody może oczywiście wpływać na wynik finansowy, dlatego czasem jest to przedmiotem zgodnych z prawem manipulacji ze strony Zarządu firmy.

Cash flow – wynik jednoznaczny

Tymczasem w cash flow wykazuje się realne przepływy pieniądza z różnego typu działalności firmy. Tu nie ma miejsca na żadną manipulację. Dlatego też pozwala on jednoznacznie określić, która działalność przynosi zyski, a która ich nie przynosi. Badając przepływy z działalności operacyjnej, cash flow podaje sumy wpływów ze sprzedaży towarów i usług oraz koszty jakie firma poniosła w związku z tą działalnością. Natomiast analiza działalności inwestycyjnej pozwala na określenie kwot za sprzedaż oraz nabycie aktywów trwałych i inwestycji krótkoterminowych. W końcu cash flow uwzględnia też działalność finansową przedsiębiorstwa czyli wysokość wniesionego kapitału własnego oraz aktualny stan zadłużenia.

 

 

Źródło obrazka: www.advice4business.com

Dodaj komentarz