klauzula poufności
0

Klauzula poufności w umowie o pracę

Treść umowy o prace jest redagowana w oparciu o Kodeks Pracy oraz obowiązujące w Polsce prawo. Sporo jednak w niej miejsca na sporządzanie zapisów szczegółowych, mających zastosowanie jedynie w strukturze danego przedsiębiorstwa. Należy zwrócić uwagę na to, że nie tylko pracodawca, ale i pracownik może mieć wpływ na ostateczny kształt umowy o pracę, a zawartość poszczególnych paragrafów powinna być ustalona wspólnie w drodze porozumienia.

tajemnica służbowa
s3.egospodarka.pl

 

Klauzula poufności i tajemnica służbowa

Dla niektórych przedsiębiorców niezwykle istotne jest zachowanie tajemnicy służbowej przez zatrudnionych pracowników. W związku z tym umowa o pracę zawiera klauzulę poufności, w której zastrzeżone mogą być wszystkie informacje nie podawane do wiedzy publicznej. Może ona dotyczyć w szczególności danych znanych jedynie wymienionym osobom lub grupie osób. Zazwyczaj mają one związek z:

  • ochroną danych technicznych wytwarzanych produktów,
  • szczegółami stosowanych technologii,
  • sposobami ustalania cen,
  • informacjami na temat organizacji przedsiębiorstwa oraz
  • innymi danymi mającymi wartość gospodarczą, a mogącymi służyć nieuczciwej konkurencji.
dane poufne
retro.pewex.pl

Odpowiedzialność w razie wyjawienia tajemnicy służbowej

Oczywiście klauzula poufności zawiera także wzmiankę o karach stosowanych w przypadku wyjawienia tajemnicy służbowej. Powinna ona wskazywać na Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która ujawnienie tajemnicy służbowej traktuje jako czyn nieuczciwej konkurencji za który grozić może grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności. Roszczenia pracodawcy wobec pracownika niedotrzymującego klauzuli poufności mogą być jeszcze dotkliwsze i obejmować zadośćuczynienie doznanej szkody.

źródło obrazka wyróżniającego: www.praca.pl

Dodaj komentarz