mobbing horyzontalny
0

Jeden z popularniejszych rodzajów mobbingu to mobbing horyzontalny. Wiedziałeś o tym? 

Praca powinna być miejscem, gdzie profesjonalizm, współpraca i szacunek wzajemnie się przenikają, tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi i efektywności. Niestety, dla wielu pracowników rzeczywistość zawodowa jest daleka od tego ideału. Przykre doświadczenia w pracy, takie jak dyskryminacja, rasizm, uprzedzenia, a także różne formy mobbingu, są smutną rzeczywistością, z którą zmaga się znacząca liczba osób.

Dyskryminacja w miejscu pracy może przybierać różne formy, od otwartej niesprawiedliwości w procesie rekrutacji, po subtelne formy faworyzowania niektórych pracowników kosztem innych. Rasizm i uprzedzenia, choć często mniej widoczne, są równie szkodliwe, tworząc atmosferę strachu, niepewności i wyobcowania wśród osób, które są ich celami.

Dyskryminacja w miejscu pracy i wpływ na otoczenie

Dyskryminacja w miejscu pracy – choć często subtelna i niezauważalna – jest jednym z najbardziej demoralizujących wyzwań, z jakimi mogą się zmierzyć pracownicy. Jest to nieuczciwe traktowanie pracowników na podstawie czynników, takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, rasa, religia, pochodzenie etniczne czy status społeczno-ekonomiczny.

Ofiary dyskryminacji mogą doświadczać stresu, obniżonego morale, spadku produktywności i nawet problemów zdrowotnych. Z kolei dla organizacji może to oznaczać obniżenie morale wśród pracowników, zwiększoną rotację pracowników i spadek ogólnej wydajności.

Oprócz dyskryminacji w miejscu pracy częstym zjawiskiem wzbudzającym przykre doświadczenia jest mobbing.

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing, czyli systematyczne zastraszanie lub prześladowanie pracownika przez współpracowników lub przełożonych, jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zachowań w środowisku zawodowym. Szczególnie niebezpieczną formą jest mobbing horyzontalny, gdzie agresja pojawia się między osobami na podobnych stanowiskach. 

Różne formy mobbingu, które mogą być bardziej lub mniej widoczne, mają jednak wspólny, szkodliwy wpływ zarówno na ofiarę, jak i na środowisko pracy. Poniżej przedstawiamy kilka z najczęściej spotykanych rodzajów.

  • Mobbing Werbalny: Dotyczy słownego zastraszania, w tym krzyków, ciągłej krytyki, sarkazmu, obraźliwych żartów, plotek, czy poniżających komentarzy. Jest to najbardziej bezpośrednia forma mobbingu i często najłatwiejsza do zauważenia.
  • Mobbing Fizyczny: Obejmuje wszelkie formy przemocy fizycznej, od subtelnych gestów, takich jak popychanie, po bardziej agresywne akty, jak bójki. Mimo że jest to mniej powszechna forma mobbingu w miejscu pracy, jej skutki są bardzo poważne.
  • Mobbing Psychologiczny: Polega na manipulacji i zastraszaniu, które wpływa na stan psychiczny ofiary. Może to obejmować izolowanie, marginalizowanie, nadmierne kontrolowanie, czy poddawanie ofiary ciągłemu stresowi i presji.
  • Cybermobbing: Jest to forma mobbingu, która odbywa się za pośrednictwem technologii cyfrowych, takich jak e-maile, media społecznościowe, platformy komunikacyjne. Obejmuje działania takie jak rozpowszechnianie plotek online, wysyłanie obraźliwych wiadomości, czy publiczne poniżanie w internecie.
  • Mobbing Horyzontalny: Jak wcześniej wspomniano, jest to forma mobbingu, która występuje między osobami na tym samym poziomie hierarchii w miejscu pracy. Może obejmować działania takie jak wykluczenie społeczne, manipulacja informacjami, czy sabotaż zawodowy.
  • Mobbing Pionowy: Odnosi się do mobbingu, gdzie sprawca jest w hierarchii wyżej niż ofiara. Może to obejmować nadużycie władzy, nieuzasadnioną krytykę, czy umożliwienie awansu zawodowego.

Czym jest mobbing horyzontalny?

Definicja mobbingu horyzontalnego opisuje to zjawisko jako uporczywe, negatywne i niepożądane zachowania wobec innych pracowników na tym samym poziomie hierarchii. Mobbing horyzontalny może przybierać różne formy, takie jak wyśmiewanie, pomówienia, izolowanie czy utrudnianie wykonywania obowiązków służbowych.

To forma mobbingu, która występuje między osobami na tym samym poziomie hierarchii w miejscu pracy. W przeciwieństwie do mobbingu pionowego, gdzie sprawca i ofiara znajdują się na różnych szczeblach hierarchii, w mobbingu horyzontalnym sprawca i ofiara są na równorzędnych pozycjach. Warto zrozumieć specyfikę tego zjawiska, aby móc je rozpoznać i przeciwdziałać. Więcej na temat mobbingu horyzontalnego można przeczytać na stronie https://milionkobiet.pl/czym-jest-mobbing-horyzontalny/

Dodaj komentarz