inwestycja w fundusze
0

Gdzie znaleźć najważniejsze informacje o OFE?

Jeśli przystąpiłeś już do Otwartego Funduszu Emerytalnego masz prawo wglądu do najważniejszych informacji na jego temat. Te podawane są do wiadomości publicznej w różnego rodzaju oficjalnych komunikatach i dokumentach. Chcąc sprawdzić najnowszy status Twojego OFE, poznać jakie są dla niego prognozy, a także, co pewnie jest najważniejsze dla wielu inwestorów, dowiedzieć się ile się na nim zyskało, warto zajrzeć do następujących raportów:

Statut OFE

Podstawowym dokumentem zawierającym fundamentalne informacje na temat Otwartego Funduszu Emerytalnego jest jego Statut. Znajdują się w nim postanowienia ogólne dotyczące podstaw prawnych oraz czasu działania Funduszu. Następnie wskazany zostaje Zarządzający Funduszem, Organ Funduszu oraz ich odpowiedzialność. Opisany jest przedmiot działalności oraz zasady członkostwa. Bardzo istotne dla członków są informacje o podziale udziałów oraz o wypłacie środków z rachunku. W końcu zawarte są tu informacje o aktywach Funduszu, ich przechowywaniu oraz kosztów pokrywanych z aktywów, a także o rachunkach Funduszu. Warto dokładnie zapoznać się z paragrafem dotyczącym obowiązków informacyjnych Funduszu, z którego jasno wynika, jakie raportów i w jakim czasie może spodziewać się każdy członek.

stopa zwrotu
http://tfi.pl/

Prospekt informacyjny OFE

Dokument ten publikowany jest na stronie internetowej Funduszu oraz, tak jak w przypadku Aegon, również w dzienniku „Rzeczpospolita”. Czas jego publikacji przypada na okres trzech tygodni od zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania Finansowego Funduszu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Prospekt informacyjny jest w zasadzie przedstawieniem przez Zarząd szczegółów Rocznego Sprawozdania Finansowego, na które składa się wyjaśnienie stosowanych pojęć i zasad księgowych, bilans aktywów i pasywów, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w aktywach netto, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz zestawienie portfela inwestycyjnego.

stopa zwrotu aegon
strefainwestorow.pl

Stopa zwrotu OFE

Wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne w Polsce dwa razy do roku, a mianowicie w marcu i we wrześniu mają obowiązek przedstawić osiągniętą stopę zwrotu z ostatnich trzech lat. Na podstawie tych informacji KNF, czyli Komisja Nadzoru finansowego publikuje na swojej stronie średnią ważoną stopę zwrotu oraz minimalną stopę zwrotu dla każdego z OFE. Wysokość stopy zwrotu świadczy o skuteczności Funduszu, a dla członka oznacza realny zysk z zainwestowanych środków. Przy stopie zwrotu w wysokości 10% inwestor może liczyć na zysk 100 zł z każdego zainwestowanego 1000 złotych. Więcej szczegółów dotyczących przykładowych wyników naliczania stopy zwrotu znajduje się tutaj: http://www.aegon.pl/Strona-glowna/Emerytura/O-Funduszu/O-Aegon-OFE/Stopy-zwrotu/

źródło obrazka wyróżniającego: wyborcza.pl

Dodaj komentarz